Algemene voorwaarden Flexcraft Techniek

Algemene Leveringsvoorwaarden van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V.

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten tussen Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. en Opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Mondelinge mededelingen binden Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. niet. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Werkzaamheden
Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. handelt als intermediair en commissionair bij het plaatsen van ZZP’ers op werkprojecten van Opdrachtgever. Als commissionair handelt Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. voor rekening en risico van de ZZP’ers, waarbij zij onder meer op eigen naam voor de door de ZZP’ers verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever factureert. De ZZP’ers kunnen hun werkzaamheden verrichten tegen aanneemsom of in regie. Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. zal zich - zonder dat op haar een leveringsverplichting rust - ervoor inspannen dat de met Opdrachtgever overeengekomen ZZP’ers beschikbaar zijn voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, maar aanvaardt in geval van niet beschikbaarheid geen enkele aansprakelijkheid.

3. Uitvoering
De navolgende bepalingen zijn van toepassing:

  • De ZZP’ers mogen uitsluitend in overleg op een ander dan het in de opdrachtbevestiging genoemde werkproject geplaatst worden; de voor het in de opdrachtbevestiging genoemde werkproject geldende voorwaarden blijven onverkort van toepassing;
  • De door de Opdrachtgever in acht te nemen opzegtermijn bedraagt vijf werkdagen;
  • Indien de prestaties van een ZZP’er onverhoopt achterblijven bij de verwachtingen, is Opdrachtgever, zonder dat daarvoor door hem het tarief verschuldigd zal zijn, binnen 16 werkuren bevoegd Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. te verzoeken de betreffende ZZP’er te vervangen en de relatie met betrekking tot die ZZP’er met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  • De ZZP’ers verrichten hun werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht, zonder leiding en toezicht van u als opdrachtgever van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. (de zgn ‘derde’ vanuit de DBA wetgeving), waarbij u als opdrachtgever van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. louter de voortgang en de kwaliteit van de door de ZZP’ers verrichte werkzaamheden mag controleren. U kunt als opdrachtgever van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. wel aanwijzingen of instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
  • Opdrachtgever staat er voor in dat de ZZP’ers hun werkzaamheden op de afgesproken tijden en onder verantwoorde arbeidsomstandigheden kunnen verrichten.
  • Opdrachtgever is verplicht alle wettelijke bepalingen met betrekking tot onder meer arbeidsomstandigheden en veiligheid te respecteren, bij gebreke waarvan ZZP’ers bevoegd zijn hun werkzaamheden te staken, of op te schorten, zulks onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot doorbetaling van het overeengekomen tarief;
  • Door ondertekening van de urenbrieven van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. gaat Opdrachtgever akkoord met de door de ZZP’er opgevoerde uren en de door deze verrichte werkzaamheden en verplicht hij zich tot betaling.

4. Aansprakelijkheid
Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. is nimmer aansprakelijk voor de feitelijke uitvoering en kwaliteit van de verrichte werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid ligt voor de door hen verrichte werkzaamheden, volledig bij de ZZP’ers. Opdrachtgever vrijwaart Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. voor alle vorderingen van derden (waaronder ook werknemers en contractanten van Opdrachtgever), verband houdende met de door de ZZP’ers verrichte werkzaamheden. Daarnaast vrijwaart Opdrachtgever Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. voor alle andere mogelijke vorderingen ter zake schade, hoe dan ook veroorzaakt door de ZZP’ers.

5. Betaling
Betaling dient binnen 14 dagen na facturering zonder korting of verrekening plaats te vinden op de door Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. aangegeven rekening. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. moet maken om Opdrachtgever tot naleving van deze voorwaarden te dwingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,-. Op verzoek van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. zal Opdrachtgever in de vorm van een bankgarantie tot een in redelijkheid door Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. te bepalen bedrag zekerheid stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen, zulks op straffe van verbeurte van een boete van € 500,- per dag dat Opdrachtgever in gebreke blijft.

6. Reclames
Reclames met betrekking tot de hoogte van het door Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. gefactureerde bedrag dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd kenbaar gemaakt te worden. Reclames ontvangen na verval van de 8 dagen termijn, alsmede onvoldoende gespecificeerde reclames worden door Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. niet in behandeling genomen.

7. Voortijdige beëindiging/opschorting
Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of, naar haar keuze, op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er, naar het oordeel van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V., reële aanwijzingen zijn (waaronder beslag, negatieve kredietinformatie, dreigend faillissement of dreigende surseance) dat Opdrachtgever in de toekomst zijn verplichtingen niet na zal kunnen komen.

8. Relatiebeding
Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtgever en/of feitelijk en/of formeel aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of personen tijdens of binnen 12 maanden na beëindiging van de overeengekomen werkzaamheden (dan wel andersoortige werkzaamheden), geen via Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. ingeschakelde/te bemiddelen ZZP’ers zal benaderen of tewerk zal stellen zonder schriftelijke toestemming van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V., zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare schadevergoeding van € 25.000,- voor iedere overtreding, dan wel naar keuze van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. een niet voor rechterlijke matiging vatbare schadevergoeding van € 250,- per dag of gedeelte van een dag dat de schending van de garantie voortduurt. Partijen stellen vast dat de schadebedragen tenminste de vooraf door partijen berekende en vastgestelde schade betreft die Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. wegens de schending van de garantie zal lijden. Dit onverminderd het recht van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. om daarnaast in ieder individueel geval de eventueel hoger geleden schade te vorderen.

9. Geschillen
Eventuele geschillen tussen Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. en Opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, kunnen met uitsluiting van elke andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. zich tot andere relatief bevoegde rechter te wenden. Op alle overeenkomsten van Flexcraft Techniek ZZP Intermediair B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bespreek de mogelijkheden

Stuur ons een bericht en kom gezellig langs! Wij bespreken uw wensen en kijken graag
hoe wij daarin van dienst kunnen zijn.